Hasar Yönetiminde Dosya süreçleri

Tarafınızdan ve /veya 3.şahıstan gelen ihbar bilgileri sisteme girilerek ihbarın uygunluğu kontrol edilerek ve hasar dosyası oluşturularak dosya numarası oluşturulması ,

Hasar dosya evrakları temin edilerek incelenmesi,
Limit dahilinde ödeme bilgilerinin sisteme girilmesi,
Limit üstü hasarlar için eksper tayin edilmesi, eksper raporu alınarak incelenmesi ve ödeme girişi yapılması,
Eksper ön raporuna istinaden servise onay verilmesi,
Eksper kesin raporunun iletimi akabinde servise ödeme çıkarılması,

Rücu, Takip ve Tahsil işlemler süreci

Sigorta Şirketlerinden tarafımıza gelen Rücu dosyaları, belirlenen süreçlerden geçirilerek takip edilmektedir.Rücu dosyasının incelemesi yapılarak rücu durumunun ve borçlusunun belirlenmesi,
Gerekli tüm yazışmaların yapılması,
Sulh yoluyla anlaşma zemininin tesis edilerek rücu borçlusunun en kısa sürede borcunu ödemesinin sağlanması,
Her dosya için özet durum raporunun hazırlanması,
Dosyanın işlemlerinin azami 90 günde tamamlanması ve iade edilmesi,
Kanuni Takip işlemlerinin zaman kaybetmeden başlatılması.

Şirketler arası Rücu Dosyaları süreci

Sigorta şirketlerinden her ayın 28’sine kadar Kasko alacak listeleri tarafımıza bildirilmesi. Yine tarafımızdan ilgili hasar dosyaları ile ilgili olarak taleplerimiz konu şirketlere iletilmesi,
Gelen dosyalar hasar uzmanlarımız tarafından incelenerek kusur durumları, eksik evrak talebi ve reddedilecek dosyalar tespit edilmesi,
Ödeme yapılacak dosyalar için trafik poliçelerinden hasar dosyalarının açılıp ve talep tutarları sisteme girilmesi,
Ödeme yapılacak tüm şirketler için ibraların hazırlanıp ve mutabakat için ilgili sigorta şirketleri hasar departmanlarına iletilmesi,
Sigorta Şirketinin belirleyeceği limit dahilinde ödeme girişleri tarafımızdan yapılması. Limit üstü ödeme listeleri muhasebe Departmanına iletilmesi, 

İlgili ödeme gününde gelen ödemeler muhasebe departmanından talep edilerek sistem girişlerinin yapılması ve dosyaların kapatılması

Değer Kaybı Dosyaları

Dosya İncelemesi: Maddi Hasar dosyasının incelenmesi ve Genel Şartlar ekinde yer alan esaslar çerçevesinde varsa “ Değer Kaybı ” dosyasının açılması, gerekli hallerde tarafınızdan belirlenen eksper / eksperlere dosyanın atanması . 

Kaybın Tespiti: Talep edilecek meblağın uzmanlarımızca tespit edilmesi,

Onay ve Ödeme: Tespit edilen “ Değer Kaybı “ meblağının şirketinize onaya sunulması, Sigorta şirketi tarafından yetki verilmesi durumunda tespit edilen meblağın Sigorta şirketinizin sistemleri üzerinden muhasebe Departmanına iletilmesinin sağlanması,

Tahkim Süreci: Tahkim sürecine aktarılan dosyaların şirketimiz anlaşmalı avukatları vasıtasıyla takip edilmesi.